O Firmie Biznesplan Kontakt
 

Znajomość realnej wartości przedsiębiorstwa stanowi nieodzowny element gospodarki rynkowej. Ma ogromne znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych gdyż pozwala ocenić, czy jest ono efektywnie zarządzane, a także jaką cenę należy za nie zapłacić w wyniku realizacji transakcji prowadzącej do zmian właścicielskich.

Wyceny przygotowywane są najczęściej w związku z przeprowadzaniem następujących procesów:
 

Kupna-sprzedaży firmy, jej zorganizowanej części lub pakietu akcji / udziałów
fuzje i przejęcia
Wykupu kontrolnych pakietów akcji / udziałów przez kadrę zarządzającą,(MBO / LBO)
Wyceny zorganizowanego przedsiębiorstwa wnoszonego aportem do spółki kapitałowej
Wyceny wartości godziwej spółek zależnych i podporządkowanych do celów konsolidacji sprawozdań finansowych
Ustanowienia zabezpieczeń kredytów / pożyczek na majątku lub akcjach / udziałach spółki.
 
Stosujemy zróżnicowane podejście do wyceny firm, stosując różne metody w zależności od celu wyceny, branży lub wielkości wycenianej firmy. Szacowania wartości firm dokonujemy niezależnie od innych analiz lub w ramach tzw. Due Diligence.

Szeroki i wszechstronny zestaw stosowanych przez nas metod wyceny (Dochodowe, Majątkowe lub Porównawcze) zapewnia w pełni wiarygodne oszacowanie wartości firm dla wszystkich uczestników rynku.
 
DCF - zdyskontowanych przepływów pieniężnych
EVA - ekonomicznej wartości dodanej
MVA - rynkowej wartości dodanej
Wartości aktywów netto
Wartości księgowej
Wartości odtworzeniowej
Wartości likwidacyjnej
Wskaźnikowe
Porównań rynkowych